[:en]AP  Police SI General Studies prelims previous questions [:]

[:en]

AP  Police SI General Studies prelims previous questions

AP  Police SI General Studies prelims previous questions
AP  Police SI General Studies prelims previous questions

/20
80
Created on By V V Academy

General Studies - 1

AP  Police SI General Studies prelims previous questions

1 / 20

Exchange of genetic material between non-sister chromatids occurs in this division and the phenomenon is called

సోదరియేతర క్రోమాటిడ్ మధ్య జన్యు పదార్ధాల మార్పిడి చేసుకోవడం  విభజనలో జరుగుతుంది మరియు దృగ్విషయాన్ని క్రింది  రకముగా పిలుస్తారు

2 / 20

The Angstrom pyrheliometer is used to find

ఆంగ్ స్ట్రామ్ పైర్ హీలియో మీటరను దీనిని కనుగొనుటకు  ఉపయోగిస్తారు

3 / 20

Match the following 

Type of compound in aerobic respiration Type of reaction

 1. A) First 3-Carbon compound I) Oxidation
 2. B) First 4-Carbon compound II) Oxidative decarboxylation
 3. C) Last 4-Carbon compound III) Cleavage

జతపరచుము

వాయుసహిత శ్వాసక్రియలోని సమ్మేళనాలు చర్యారకం

 1. A) మొదటి 3-కార్బన్ సమ్మేళనం I) ఆక్సీకరణ
 2. B) మొదటి 4-కార్బన్ సమ్మేళనం II) ఆక్సీడేటివ్ డీకార్బాక్సిలేషన్
 3. C) చివరి 4-కార్బన్ సమ్మేళనం III) విదలనం

4 / 20

 Match the following 

List-I List-II

 1. A) Neutral Oxide               I) CO2
 2. B) Basic Oxide                  II) ZnO
 3. C) Acidic Oxide               III) N2O
 4. D) Amphoteric Oxide     IV) Na2O

జతపరచుము

జాబితా- I జాబితా-II

 1. A) న్యూట్రల్ ఆక్సైడ్             I) CO2
 2. B) బేసిక్ ఆక్సైడ్                   II) ZnO
 3. C) ఆమ్ల ఆక్సైడ్                   III) N2O

D) యాంఫోటెరిక్ ఆక్సైడ్             IV) Na2O

5 / 20

 The specific resistance of the material of a wire

వైర్ యొక్క పదార్థం యొక్క నిర్దిష్ట నిరోధకత

6 / 20

Which of the following compound was used by Priestly to prepare oxygen gas?

క్రింది సమ్మేళనాలలో దేనిని ఉపయోగించి ప్రీస్ట్లీ ఆక్సిజన్ వాయువును తయారు చేశాడు?

7 / 20

If a woman whose father is colour blind marries a mono whose mother is colour blind, the vision of their male children will be.

ఒక వర్ణ అంధ పురుషునికి జన్మించిన  స్త్రీని, వర్ణాంధత్వ స్త్రీకి జన్మించిన పురుషుడు వివాహమాడితే వారికీ కలిగే మగపిల్లల దృష్టి

8 / 20

 Identify the fertilizer having highest nitrogen content.

గరిష్ట నైట్రోజన్ పరిమాణం కలిగిన ఎరువులను గుర్తించండి.

9 / 20

Choose correct sequence of reproduction in plants.

1) Ovule → Zygote → Embryosac → Egg → Fertilization → Embryo

2) Ovule → Egg → Zygote → Embryosac → Fertilization → Embryo

3) Ovule → Embryo → Egg → Embryosac → Zygote → Fertilization

4) Ovule → Embryosac → Egg → Fertilization → Zygote → Embryo

మొక్కల  ప్రత్యుత్పత్తిలో యొక్క సరైన క్రమాన్ని ఎంచుకోండి.

1) అండంసంయుక్త బీజంపిండ కోశంస్త్రీ బీజ కణంఫలదీకరణపిండం 

2) అండంస్త్రీ బీజ కణంసంయుక్త బీజంపిండ కోశంఫలదీకరణపిండం

3) అండంపిండంస్త్రీ బీజ కణంపిండ కోశంసంయుక్త బీజంఫలదీకరణ

4) అండంపిండంస్త్రీ బీజ కణంఫలదీకరణంసంయుక్త బీజంపిండం

10 / 20

 Causative Organism of ring worm

 

తామర వ్యాధికి  కారణమైన  జీవి

11 / 20

What is the raw material required for the manufacture of nitric acid by Ostwald's process?

ఆస్వాల్డ్ పద్దతిలో నత్రికామ్లమును  ఉత్పత్తి చేయడములో అవసరమయ్యే ముడి పదార్ధాలు ఏవి ?

12 / 20

 The woman who got Nobel Prize in Physics for the year 2018 is

2018 సంవత్సరానికి భౌతిక శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతి పొందిన మహిళ

13 / 20

 Choose the correct statements from the following related to origin of life.

 1. I) Abiogenesis--------------------Aristotle
 2. II) Panspermia--------------------Interstellar dust

III) Oparin Haldane--------------Chemical Evolution

 1. IV) Nebular hypothesis----------Helmholtz

జీవం పుట్టుకకు సంబంధించి సరైన ప్రకటనలను ఈ క్రింది వాటి నుండి ఎన్నుకొనుము.

 1. I) నిర్జీవ సృష్టివాదం -------------------- అరిస్టాటిల్
 2. II) పాన్ స్పెర్మియో -------------------- అంతర నక్షత్ర ధూళి

III) ఒపారిన్ హల్దాన్ -------------- -----రసాయనిక పరిణామం

IV) నెబ్యులర్ పరికల్పన ---------- ------హెల్మ్‌హోల్ట్జ్

14 / 20

Study the units of classification given below and arrange them ascendingly,

క్రింద ఇవ్వబడిన వర్గీకరణ  ప్రమాణాలను అధ్యయనం చేసి వాటిని  ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చుము

15 / 20

 The total probability of finding a particle in space under normalized condition according to quantum mechanics is

\క్వాంటమ్ సిద్దాంతం ప్రకారం  అంతరాళంలో ఒక కణాన్ని కనుగొనే మొత్తం సంభావ్యత ప్రమానంకీకరణ

16 / 20

 This vitamin is commonly called sun shine vitamin.

విటమిన్ను సాధారణంగా సన్ షైన్ విటమిన్ అంటారు.

17 / 20

 Which of the following has electrons equal to (Z+3)? (Z = Atomic number of the element)

కింది వాటిలో దేనియందు ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య (Z + 3) కు సమానo? (Z = మూలకం పరమాణు సంఖ్య)

18 / 20

Seshachalam Hills are recently declared as

ఇటీవల శేషాచలం కొండలను విధంగా ప్రకటించారు

19 / 20

For an atomic orbital, the quantum number ‘X’ represents its shape and the quantum number 'Y' represents its orientation. X, Y is respectively

పరమాణు ఆర్బిటాల్ కు  సంభందించి, క్వాoటమ్ సంఖ్య ‘X’ దాని ఆకృతిని  క్వాoటమ్ సంఖ్య ‘Y’ దాని స్థాన నిర్దేశకతను సూచిస్తాయి. X ,Y లు వరుసగా

20 / 20

The drug interferes with the transport of dopamine in the nervous system is

మారక ద్రవ్యం నాడీ వ్యవస్థలో డోపమైన్ రవాణాలో జోక్యం చేసుకుంటుంది

Your score is

The average score is 31%

0%

 

AP  Police SI General Science prelims previous questions
AP  Police SI General Science prelims previous questions
[:]

Loading

Comments

comments